item1
B0857
B0832
B0849
item4 item6 item7 item8 item9
item1b item1a2
item1b Egyesületi szabályzat item1b
item1b
item5

Az Egyesület Alapszabálya

 

A "Hagyományos Kínai Orvoslás Magyarországi" Egyesülete alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg:

általános rendelkezések

1.

Az Egyesület neve: "Hagyományos Kínai Orvoslás Magyarországi" Egyesülete

Székhelye: 1077 Budapest, Bethlen G. u. 8. I. em. 9.

Mûködése kiterjed az ország egész területére.

Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Az Egyesület célja

2.

2.1. Az Egyesület önkormányzati elven mûködô szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. Az Egyesület jogi személy.

2.2. Az Egyesület célja: A kínai hagyományos orvoslás magyarországi meghonosítása és elterjesztése, a gyógyító-megelőző kultúra ápolása és népszerűsítése, hagyományainak, értékeinek ápolása. E cél érdekében az Egyesület tudományos programokat szervez, tanácskozáskat rendez, nemzetközi kapcsolatokat tart fenn, előadásokat tart, és kiadványokat jelentet meg.

2.3 Az Egyesület gazdasági, illetve vállalkozási tevékenységet folytathat, azonban ez nem lehet elsődleges célja.

Egyesületi tagság keletkezése, megszûnése

3.

3.1. Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezõnek elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történõ közremûködésre és a tagdíj megfizetésére.

3.2. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki adományaival segíti az Egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni.

 

4.

Az egyesületi tagság megszûnik a tag halálával, kilépésével, vagy törléssel.

5.

A kilépést írásban kell közölni az Egyesület valamelyik tisztségviselõjével.

6.

Az elnökség törölheti azt a tagot, aki a hátralékos tagdíját az elnökség írásbeli felszólítását követő 5 napon belül, a felszólítás ellenére nem fizeti meg.

 

A tagok jogai és kötelezettségei

7.

Az Egyesület minden rendes tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az Egyesület mûködését érintõ minden kérdésrõl rendelkezni jogosult közgyûlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden rendes tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselõül bármelyik rendes tag megválasztható.

8.

8.1 Az Egyesület rendes tagja köteles a közgyûlési határozattal meghatározott mértékû tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közremûködni az egyesületi célok megvalósítása érdekében: a közgyûlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében.

8.2 Az Egyesület pártoló tagja tevékenyen közreműködhet az egyesületi célok megvalósítása érdekében. A pártoló tag nem választhat, és tisztségviselővé sem választható meg, köteles azonban a vállalt anyagi támogatás szolgáltatására.

 

Az Egyesület szervei: közgyûlés és tisztségviselõk

9.

9.1. Az Egyesület legfõbb szerve a közgyûlés. A Közgyûlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintô minden kérdésben dönthet. A közgyûlést az Elnök hívja össze. A közgyûlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyûlés napja között legalább tizenöt nap idõköznek kell lennie. Évente egyszer rendes közgyûlést kell tartani, és rendkívüli közgyûlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt - a cél megjelölésével - igényli, vagy a tisztségviselõk bármelyike azt szükségesnek tartja.

A Közgyûlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagság több, mint fele (50%+1) jelen van. Ha a közgyûlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyûlés az eredeti napirendben szereplõ ügyekben a jelenlévõk számától függetlenül határozatképes, ha az eredeti meghívóban erre nézve történt figyelmeztetés. A megismételt közgyûlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - közgyûlés idõpontját követõen 8 napon belüli idõpontra kell összehívni, amely idõpont az eredeti közgyûlés meghívójában is megjelölhetõ.

9.2. A Közgyûlés - eltérô rendelkezés hiányában - határozatait egyszerû szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlôség esetén az elnök szavazata dönt. A közgyûlés a tisztségviselõket (elnökség tagjait) titkos szavazással választja meg.

Kizárólag a közgyûlés hatáskörébe tartozik a tisztségviselõk, ügyintézõ és képviselõ szervek megválasztása és éves beszámolójának elfogadása, az alapszabály jóváhagyása és módosítása, az évi költségvetés megállapítása és az Egyesület más Egyesülettel való egyesülésének, illetôleg feloszlásának a kimondása. Az alapszabály módosításához, és az Egyesület feloszlásának egyesülésének kimondásához a tagok összessége kétharmadának szavazata (minõsített többség) szükséges.

10.

10.1. Az Egyesület képviselô szervei:

Az Egyesület képviseletét a Közgyûlés által választott 4 fôbôl álló Elnökség látja el. Az Elnökség tagjai: az elnök, a titkár, és 2 tag.

A közgyûlés mind az Elnökség tagjait, mind a tisztségviselõket 5 évre választja.

Két közgyûlés közötti idõben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyûlés hatáskörében. Döntéseirõl, intézkedéseirõl a következõ közgyûlésen az Elnökség köteles beszámolni.

Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelõ kötelezettségek (szerzõdések) és illetõ jogok vállalásáról - a közgyûlés ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett - dönteni.

Az Elnökség legalább három tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség szükséghez képest - de legalább évente négyszer - tart ülést, melyet az Elnök hív össze. Az Elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a ülés napja között legalább 15 nap idõköznek kell lennie. Bármely az Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetõség szerint külön is meg kell hívni.

Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerû szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol az alapszabály minõsített többséget ír elõ, szavazategyenlôség esetén az Elnök szavazata dönt.

 

 

10.2. Az Elnök jogai és kötelességei:

– a Közgyûlést bármikor összehívhatja

– a tagság pénzérôl a kezelôket elszámoltatja

– a kiadások számláit ellenôrzi

– megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez

– harmadik személyekkel való szerzôdések megkötése

– a tagság érszrevételeit mindenkor figyelembe kell venni, a Közgyûlés határozatainak megfelelôen kell az intézkedéseket megtennie

– a tagságtól, illetve harmadik személyektôl bármely címen befolyt összeg kezelését, illetve felhasználását ellenôriznie kell,

– az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenôrzése.

10.4. A titkár jogai és kötelességei:

– az Egyesület pénzállományának kezelése,

– a számlák kezelése és nyilvántartása,

– a pénztárkönyv vezetése,

– mindennemû visszaélési lehetôség gyanúja esetén az elnök értesítése,

– a számlák hitelességének ellenôrzése.

11.

Mind a közgyûlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyzõkönyvben rögzíti. A jegyzõkönyvet aláírja az Elnökség jelenlévõ minden tagja, közgyûlés esetén további erre kijelölt két tag.

A közgyûlés levezetõ elnök a közgyûlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzõkönyvet hitelesítõ egyik tag hitelesíti.

Az Elnök köteles mind a közgyûlés, mind az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni.

12.

Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a titkár kezeli.

Az Elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kivülálló személyt pénztárosi teendõk ellátásával megbízni. A pénztáros részére díjazás állapítható meg.

 

 

Az Egyesület képviselete

13.

Az Egyesület képviseletére az elnök, és a titkár együttesen jogosultak. A képviselõk együttesen rendelkeznek az Egyesület számlája felett is.

 

Az Egyesület vagyona, gazdálkodása

14.

 

14.1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az Egyesületi tagság bármilyen módon történô megszûnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.

Az Egyesület alapító tőkéjéből, a tagok által befizetett tagdíjakból a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetôleg a külsô támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik. Az Egyesület, gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.

A tagsági díjakat az Egyesület elsõsorban - fenntartási,- ügyviteli költségek, valamint az Egyesületet terhelô járadékok és adók megfizetésére használja fel.

14.2. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig.

Az egyesület megszûnése esetén vagyonáról az alapszabály vagy a közgyûlés rendelkezik. Ha a vagyon hovafordításáról ezek nem rendelkeznek, továbbá ha az egyesület feloszlatással szûnik meg vagy a felügyelõ szerv ennek megszûnését állapítja meg, vagyona a hitelezõk kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekû célra kell fordítani.

14.3. Az Egyesület mûködésérõl a külön jogszabályok elõírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselõ az egyesület gazdálkodásáról a közgyûlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményérõl vagyonkimutatást készít.

14.4. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehetô leghatékonyabban és legrövidebb idôn belül az elérni kívánt cél támogatására, elôsegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel.

 

Vegyes rendelkezések

15.

Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

16.

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

17.

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesülésekrõl szóló 1989. évi II. tv. rendelkezései, másrészt a késõbb meghozandó közgyûlési határozatok az irányadók.

Az alapszabályt az Egyesület 2004. szeptember 20. napján összehívott közgyûlésen fogadta el.

 

 

Kelt, Budapesten, 2004. szeptember 20.

 

dr. Yu Funian

elnök

ZhangZhongjingmini

• HKOME

• Egyesületi szabályzat

• Az Egyesület vezetői

• Tagsági információk